ΔΡΑΣΕΙΣ

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) για εννέα (9) άτομα με νοητική υστέρηση στο Ν. Τρικάλων "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"


Βασικές Αρχές, Σκοπός και Στόχοι Δημιουργίας Σ.Υ.Δ.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει επίσης στην αποφυγή “περιθωριοποίησης” ή “ιδρυματοποίησης” των ατόμων με νοητική υστέρηση όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους.
Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης ? κατοικίας των ατόμων με νοητική υστέρηση με προοπτική μακράς διαρκείας, ή δια βίου. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των ατόμων με νοητική υστέρηση σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

 

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν στην πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ.
Η παρέμβαση αυτή για τα άτομα με νοητική στέρηση διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο – Κοινή Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 74, τεύχος Β/27-1-2007, ενώ είναι υπό επεξεργασία η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για άλλες μορφές αναπηρίας.
Η οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ είναι μια κατηγορία παρέμβασης, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι δαπάνες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καλύπτονται για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους.
Έτσι στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εγκρίθηκε στην Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, η υλοποίηση του έργου με τίτλο: " Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Εννέα (9) ατόμων στο Ν.Τρικάλων Άγιοι Ανάργυροι" (MIS 370709).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Υ.Δ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ‘’ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’