ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

dras1

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες έχουν σκοπό τη στήριξη των Α.με.Α. με Ν.Υ. και των οικογενειών τους. Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και έχουν κυρίως τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

 


Ατομικό επίπεδο (Προγράμματα Αυτοεξυπηρέτησης)
•    αύξηση αυτοεκτίμησης
•    αξιοποίηση της δυναμικότητας
•    ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και αυτοπεποίθησης
•    ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
•    βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
•    υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών

Ομαδικό επίπεδο (Προγράμματα Κοινωνικοποίησης)
•    ιεράρχηση αναγκών και στόχων των μελών της ομάδας
•    δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
•    υιοθέτηση διαδικασίας συλλογικής λήψης αποφάσεων
•    ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής
•    βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας

Οικογενειακό επίπεδο (έμμεσα ωφελούμενοι)
•    ενημέρωση των έμμεσα ωφελουμένων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Α.με.Α. με Ν.Υ. και ανάλυση των χαρακτηριστικών του
•    τροποποίηση υπερπροστατευτικών συμπεριφορών
•    συνειδητοποίηση του ρόλου τους
•    υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων
•    ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομάδες γονέων
•    ενθάρρυνση της συνεργατικότητας
•    βελτίωση του εργασιακού τους προφίλ και των ικανοτήτων για αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά  περιλαμβάνει:
 - Μεταφορά από και προς το σπίτι με το όχημα του Κέντρου,
- παραμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
- Ιατρική παρακολούθηση από τον ψυχίατρο του Κέντρου,
- Νοσηλευτική φροντίδα / υποστήριξη
- Συμμετοχή στα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας
- Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων
- Ψυχολογική υποστήριξη
- Άθληση
- Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας
- Υποστηρικτικές υπηρεσίες με την καθοδήγηση της θεραπευτικής ομάδας, όπως:
•    Ομαδικές δραστηριότητες κινητικού - αντιληπτικού - ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα
•    Καθοδηγούμενη υποστήριξη κινητικού ελέγχου και αισθητηριακής ολοκλήρωσης
•    Εκπαίδευση δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας (όπως σίτισης-πόσης, προσωπικής υγιεινής, ένδυσης-απόδυσης, αγωγής σφιγκτήρων)
•    Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης, όπως: θεατρικά δρώμενα
•    Συμμετοχή σε εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής φύσεως δράσεις ανοιχτού χαρακτήρα, στο χώρο μας και σε δομές της πόλης
•    Εκδρομές σε κοντινά μέρη   
•    Επισκέψεις σε άλλες δομές εκπαιδευτικού – αποκαταστασιακού χαρακτήρα  

ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Κάθε μήνα εκπονείται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων (ΠΔ)από την επιστημονική και διοικητική ομάδα της Πράξης.
Το ΠΔ προβλέπει αναλυτικά για κάθε ημέρα, κάθε ώρα και κάθε ωφελούμενο τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν.
Ενδεικτικά, παρατίθεται το ΠΔ ενός ωφελούμενου:

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το φυλλάδιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αφίσα.