ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) επιθυμεί να μισθώσει για περίοδο κατ’ ελάχιστο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και ως πέντε (5) έτη, ένα (1) οίκημα για τη λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση, που θα δημιουργηθεί στα Τρίκαλα, (MIS 370709) και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή DOC.