ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, υλοποιεί το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"» (MIS: 6003272), που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η Πράξη υλοποιείται στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3. Το φυσικό αντικείμενο της ανωτέρω Πράξης υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021-2027). Για τις ανάγκες του έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1390Β/09-03-2023, Υ.Α. Νο. 20745 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789).» που διέπει τη λειτουργία του ΚΔΗΦ «Γέφυρες Ανάπτυξης», η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προτίθεται να προσλάβει προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

 

Κατεβάστε την αίτηση και την προκήρυξη