ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδ. MIS: 6003272) στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 - 2027»
Η πράξη αφορά στη συνέχιση της χρηματοδότησης λειτουργίας της πράξης «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για τη συνέχιση της πράξης "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"» για διάστημα 26 μηνών και συγκεκριμένα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (στις 31/10/2023) μέχρι 31/12/2025.


Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Γέφυρες Ανάπτυξης» λειτουργεί στα Τρίκαλα (οδός Αγίας Μαρίνης 3 στο Βαρούσι) και παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται τόσο από το θεσμικό πλαίσιο όσο και από τα επιστημονικά πρωτόκολλα για την υποστήριξη των ατόμων με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ).

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες έχουν σκοπό τη στήριξη των Α.με.Α. με Ν.Υ. και των οικογενειών τους. Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και έχουν κυρίως τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

• Ατομικό επίπεδο (Προγράμματα Αυτοεξυπηρέτησης): αύξηση της αυτοεκτίμησης - αξιοποίηση της δυναμικότητας - ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και αυτοπεποίθησης - ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων - υιοθέτηση κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών,

• Ομαδικό επίπεδο (Προγράμματα Κοινωνικοποίησης): ιεράρχηση αναγκών και στόχων των μελών της ομάδας - δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων - υιοθέτηση διαδικασίας συλλογικής λήψης αποφάσεων - ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής – βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας,

• Οικογενειακό επίπεδο (έμμεσα ωφελούμενοι): ενημέρωση των έμμεσα ωφελούμενων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του ΑμεΑ με Ν.Υ. και ανάλυση των χαρακτηριστικών του - τροποποίηση υπερπροστατευτικών συμπεριφορών - συνειδητοποίηση του ρόλου τους – υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων - ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομάδες γονέων- ενθάρρυνση της συνεργατικότητας - βελτίωση του εργασιακού τους προφίλ και των ικανοτήτων για αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας.

Το παραπάνω πλέγμα υπηρεσιών σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργήσει θετικά στη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους, στην ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη μείωση του κόστους και του φόρτου φροντίδας των οικογενειών των Ατόμων με αναπηρία. Οι ωφελούμενοι παρακολουθούνται από τη διεπιστημονική ομάδα της δομής υπό την επίβλεψη ψυχιάτρου (επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου). Η διεπιστημονική ομάδα λειτουργεί τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και προ-επαγγελματικής κατάρτισης, τις ειδικές θεραπευτικές συνεδρίες και τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προς τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους.

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΑΞΗΣ: 

«Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για τη συνέχιση της πράξης "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"» 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 

6003272 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΞΗΣ: 

01/11/2023 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

01/11/2023 

ΛΗΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

31/12/2025 

ΛΗΞΗ ΠΡΑΞΗΣ: 

30/06/2026 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

457.600,00 € 

 

 

 LOGO ESPA REGION

 

Πινακίδα

Αφίσα