Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.ΦΕ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 5001442)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.ΦΕ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 5001442)

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ωφελούμενους και τους κηδεμόνες τους ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της από 11/03/2021 συμπληρωματικής πρόσκλησης για τη δημιουργία λίστας επιλαχόντων ωφελούμενων για το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.ΦΕ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Κωδικός MIS: 5001442) παρατείνεται έως την 31/05/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη πρόσκληση.