ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

dras1

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες έχουν σκοπό τη στήριξη των Α.με.Α. με Ν.Υ. και των οικογενειών τους. Αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και έχουν κυρίως τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

 

Περισσότερα...

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Υ.Δ.

μέσω του προγράμματος
‘’ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΦΕΚΟ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ’’
MIS 485235

15.03.2015

Βασικές Αρχές, Σκοπός και Στόχοι Δημιουργίας Σ.Υ.Δ.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους.
Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει επίσης στην αποφυγή “περιθωριοποίησης” ή “ιδρυματοποίησης” των ατόμων με νοητική υστέρηση όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους.
Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης ? κατοικίας των ατόμων με νοητική υστέρηση με προοπτική μακράς διαρκείας, ή δια βίου. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των ατόμων με νοητική υστέρηση σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.
 
Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν στην πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ.
Η παρέμβαση αυτή για τα άτομα με νοητική στέρηση διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο – Κοινή Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 74, τεύχος Β/27-1-2007, ενώ είναι υπό επεξεργασία η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου για άλλες μορφές αναπηρίας.
Η οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ είναι μια κατηγορία παρέμβασης, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι δαπάνες λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καλύπτονται για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας τους.
Έτσι στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εγκρίθηκε στην Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, η υλοποίηση του έργου με τίτλο: " Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης υποστηριζόμενης Διαβίωσης Εννέα (9) ατόμων στο Ν.Τρικάλων Άγιοι Ανάργυροι" (MIS 370709).
Μετά την ολοκλήρωση του έργου την 31-03-2015 δόθηκε παράταση στην συγχρηματοδότηση του έργου μέσω του προγράμματος ‘’ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΟΦΕΚΟ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ’’ MIS 485235 από την 01/04/2015 έως και την 31/12/2015.