Στα Τρίκαλα σήμερα, Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «Γέφυρες Ανάπτυξής» που λειτουργεί η  Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) επί της οδού Αγίας Μαρίνης 3 στα Τρίκαλα, συνήλθε η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων του προγράμματος «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για την συνέχιση της πράξης “ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”» με κωδικό MIS 6003272.

Έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην κατάρτιση πίνακα επιλαχόντων με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης έως και την Δευτέρα 17/06/2024, ώρα 14:00 μ.μ.